3 Restorante të gjetura

 • "Egg Fry",
Rivendos
 • Hapur
  Jet’s Kitchen
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Egg Fry, Fish Fry
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Meat Lovers
  Lloji i ushqimit: Egg Fry, Noodles, Pastry, Soda water, Stakes
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Hardee’s
  Lloji i ushqimit: Drum Stick, Egg Fry, Fish Fry
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta