1 Restorant i gjetur

  • "Hot Dogs",
Rivendos
  • Mbyllur
    Menu & Drinks
    Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
    Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
    Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta