1 Restorant i gjetur

  • "Pastry",
Rivendos
  • Mbyllur
    Meat Lovers
    Lloji i ushqimit: Egg Fry, Noodles, Pastry, Soda water, Stakes
    Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
    Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta