2 Restorante të gjetura

 • "Sham Pane",
Rivendos
 • Hapur
  Pizza Hut
  Lloji i ushqimit: Cold Coffee, Sham pane, Soda water
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Noodle Menu
  Lloji i ushqimit: Pizza, Prawns, Sham pane
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta